Golfové akademie a školy

Přihláška

GDPR – Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mojí přihláškou do golfové školy – Driving range Divoká Šárka (dále jen „správce“),

je klub oprávněn na základě čl. 6 odst. 1., písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat tyto moje osobní údaje:

 1. jméno a příjmení, titul
 2. datum narození
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
 5. telefonní číslo
 6. emailovou adresu
 7. členské číslo
 8. rodné číslo

Uvedené údaje pod body 2. až 8 jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy.

Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1. až 8. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

 • České golfové federaci
 • Českému olympijskému výboru
 • České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 • dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem zejména:

 • vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:
  • evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu
  • organizace hry golfu
  • zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží
  • tvorba žebříčků
  • zjištění výkonnosti hráčů
  • zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy
  • zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy
  • zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF 
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mám právo na:

 • na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),
 • na výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,
 • podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu.

Dále využíváme vaši emailovou adresu pro zasílání informací o aktuálním dění a provozu klub.

Správcem osobních údajů je klub Driving range Divoká Šárka, IČ 16872819, se sídlem Nad lávkou 5, 160 00 Praha 6 a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, Praha 5, PSČ 150 00.

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018.

logo_drds_ramecek

Najdete nás v zadní části kempu Džbán areálu SK Aritma u vstupní brány koupaliště téhož názvu.

Kontakty